Bài 2 - Nốt nhạc trên dây 5-6

Bạn hãy ghi nhớ từng nối cơ bản này, khi đánh đọc tên nốt nhé.


Tài liệu đính kèm:

Hoàn thành
0 bình luận